Statut

Statut Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie
Mikroprzedsiębiorców
i Franczyzobiorców

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 19 kwietnia 2019 r.)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców i w dalszych postanowieniach Statutu jest zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia są Kielce.
 2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu lub celach działania.

§ 4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym spośród swoich członków.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze handlu detalicznego, w tym przede wszystkim na rzecz wspierania funkcjonowania i rozwoju małych sklepów.
 2. Do celów Stowarzyszenia należą ponadto:
  a) ustanowienie platformy wspólnych działań i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obszarze handlu detalicznego, w tym w szczególności właścicielami małych sklepów,
  b) kształtowanie pozytywnego wizerunku małych sklepów oraz budowanie społecznej świadomości ich znaczenia dla gospodarki i konsumentów,
  c) popularyzacja dobrych praktyk i najwyższych standardów prowadzenia działalności w obszarze handlu detalicznego w formule małych sklepów,
  d) prowadzenie badań i analiz dotyczących funkcjonowania małych sklepów, w tym na temat wpływu obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych na sytuację przedsiębiorców działających w handlu detalicznym,
  e) aktywny udział w kształtowaniu otoczenia prawnego działalności małych sklepów, w tym udział w debacie publicznej związanej ze zmianami przepisów prawnych wpływających na zasady prowadzenia tej działalności.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizowanie cyklicznych spotkań swoich członków i zapewnienie platformy bieżącej komunikacji między nimi,
  b) inicjowanie i udział w debacie publicznej, w tym za pośrednictwem mediów, social media, konferencji prasowych, publikacji, wypowiedzi i komentarzy, a także innych przejawów publicznej aktywności,
  c) opracowywanie analiz, raportów i opinii na temat sytuacji branży detalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małych sklepów,
  d)prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
  e) współpracę z innymi podmiotami o podobnym profilu lub celach, w tym w ramach wspólnej reprezentacji interesów,
  f) udział w charakterze uczestnika lub podmiotu na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowowadministracyjnych dotyczących osób trzecich, w tym członków stowarzyszenia, oraz w innych postępowaniach, w których przepisy przewidują udział organizacji społecznej, a których przedmiot pośrednio lub bezpośrednio dotyczy prawnych warunków prowadzenia działalności przez detalistów i właścicieli małych sklepów;
  g) udział w pracach legislacyjnych w zakresie dotyczącym prawnych warunków prowadzenia działalności przez detalistów i właścicieli małych sklepów.

 

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 

§ 8.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze handlu detalicznego, w tym w szczególności przedsiębiorcy będący właścicielami małych sklepów i franczyzobiorcy sieci handlowych.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swoich właściwie umocowanych przedstawicieli.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo krajowa lub zagraniczna osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklarowała finansowe, merytoryczne lub organizacyjne wsparcie tej działalności na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 9.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 3. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu w poczet członków Zarząd może zwrócić się do ubiegającego się o członkostwo o udzielenie wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do jej podjęcia.
 4. Do uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków stosuje się odpowiednio zasady określone w § 12 ust. 3 Statutu.

 

§ 10.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszeni ma prawo:
  a) wybierania i kandydowania w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia,
  b) udziału w Walnym Zebraniu Członków, głosowania podczas Walnego Zebrania Członków oraz wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia i wszelkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizacji jego celów statutowych,
  d) współkształtowania planu działania i programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  a) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia i wszelkich regulacji wewnętrznych przyjętych w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie,
  b) regularnego opłacania składek członkowskich,
  c) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz organów Stowarzyszenia, do których składu został wybrany.

 

§ 11.

 1. Członek wspierający Stowarzyszeni ma prawo:
  a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu stanowiącego,
  b) udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia i wszelkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizacji jego celów statutowych.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek
  a) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia i wszelkich regulacji wewnętrznych przyjętych w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie,
  b) realizacji deklarowanego wsparcia finansowego, organizacyjnego lub merytorycznego i działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający nie mają prawa wybierania ani kandydowania w wyborach do organów Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
  a) rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi w formie pisemnej,
  b) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem zwyczajnym lub ustania osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,
  c) pozbawienia członkostwa w związku z:
  – nieusprawiedliwionym zaleganiem z zapłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy – w przypadku członka zwyczajnego,
  – brakiem realizacji zadeklarowanego wsparcia dla działalności Stowarzyszenia – w przypadku członka wspierającego,
  d) orzeczenia przez Sąd Koleżeński kary pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c i d uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd.
 3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o uchwale Zarządu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a do czasu jego rozpatrzenia członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Ustanie członkostwa następuje z chwilą:
  a) oddalenia odwołania od uchwały Zarządu przez Walne Zebranie Członków, lub
  b) bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania od uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b)Zarząd,
  c) Sąd Koleżeński,
  d) Rada Delegatów, z zastrzeżeniem 17 ust. 1.

 

§ 14.

 1. Kadencja Zarządu i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 2. Zarząd i Sąd Koleżeński są powoływane i odwoływane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych w obecności co najmniej połowy ich ogólnej liczby.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o powołaniu Zarządu i Sądu Koleżeńskiego wskazuje liczebność tych organów, w granicach określonych odpowiednio w § 19 ust. 3 i § 22 ust. 3 niniejszego Statutu.
 4. Kadencja Zarządu i Sądu Koleżeńskiego wygasa z dniem wyboru nowego Zarządu i Sądu Koleżeńskiego przez pierwsze Walne Zebranie Członków zorganizowane po upływie kadencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Wyboru Zarządu i Sądu Koleżeńskiego na pierwszą kadencję dokonuje zebranie założycielskie spośród jego uczestników. Do Zarządu i Sądu Koleżeńskiego pierwszej kadencji stosuje się ust. 1.

 

§ 15.

 1. Mandat członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego wygasa z chwilą:
  a) upływu kadencji tych organów,
  b) ustania ich członkostwa w Stowarzyszeniu.
  c) pisemnej rezygnacji w trakcie trwania kadencji.
 2. W razie opróżnienia mandatu członka Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji, ich skład jest uzupełniany w drodze wyborów przeprowadzanych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Postanowienie § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Kadencja członków organów wybranych w wyborach uzupełniających, o których mowa w ust. 2 powyżej upływa wraz z końcem kadencji tych organów.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW I RADA DELEGATÓW

 

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, przy czym prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym. Każdy uprawniony do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków ma jeden głos.
 3. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem innego członka Stowarzyszenia, jednak wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia wskazującego członka zwyczajnego Stowarzyszenia uprawnionego do oddania głosu w imieniu członka udzielającego upoważnienia.
 4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane korespondencyjnie. O poddaniu projektu uchwały głosowaniu korespondencyjnemu decyduje Zarząd. W takim wypadku projekt uchwały doręcza się członkom zwyczajnym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do korespondencji dołącza się kartę do głosowania oraz pouczenie o sposobie głosowania. Głosy oddaje się na adres poczty elektronicznej stworzony specjalnie na potrzeby głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest jawne i trwa przez 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd.
 6. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje 3-osobowe Prezydium Walnego Zebrania Członków, w którego skład wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 7. Prezydium Walnego Zebrania Członków jest wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia niebędących członkami innych organów Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków może powołać Radę Delegatów, jeśli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia osiągnie 50. W takim przypadku Rada Delegatów przejmuje kompetencje Walnego Zebrania Członków, z wyłączeniem 18 ust. 1 oraz 2 pkt a, g i k.
 2. Rada Delegatów liczy 25 delegatów.
 3. Delegaci reprezentują członków zwyczajnych Stowarzyszenia na posiedzeniach Rady Delegatów.
 4. Kadencja delegata trwa cztery lata.
 5. Wyboru delegatów dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych.
 6. Datę wyborów delegatów w związku z upływem kadencji delegata wskazuje Zarząd. Wybory odbywają się nie później niż przed upływem 2 miesięcy do zakończenia kadencji delegata.

 

§ 18.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Stowarzyszenia.
 2. Kompetencje Walnego Zebrania Członków obejmują w szczególności:
  a) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie regulaminów działania organów Stowarzyszenia,
  c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu,
  e) udzielanie Zarządowi absolutorium po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Sądu Koleżeńskiego o udzielenie absolutorium,
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie członkostwa w Stowarzyszeniu,
  g) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  h) podejmowanie decyzji w sprawie nałożenia na członków zwyczajnych jednorazowej składki dodatkowej, o której mowa w 26 ust. 5 oraz ustalania jej wysokości,
  i) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  j) ustalanie limitu, o którym mowa w 28 ust. 4
  k) powoływanie delegatów na Radę Delegatów.

 

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków zawiera informację o terminie, miejscu oraz porządku jego obrad, i powinno być dokonane na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych, który powinien zawierać proponowany termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków.
  c) na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 5. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku, o których mowa w ust. 4 lit. b lub c, Sąd Koleżeński zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od upływu wskazanego dwumiesięcznego terminu.
 6. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, ze względu na które zostało ono zwołane.

 

ZARZĄD

 

§ 20.

 1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, przysługuje dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.
 2. Za swoje działania Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. Raz w roku, nie później niż do końca stycznia, Zarząd przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Prezes i 2 Wiceprezesów Zarządu, wybierani spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wiceprezesów Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków na wniosek Prezesa Zarządu.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. W skład Zarządu nie może zostać powołana osoba będąca członkiem Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 21.

 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 22.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) koordynowanie bieżących prac Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  d) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
  e) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
  f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i opracowywanie projektu porządku obrad,
  g)podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie Członków.
 3. W czynnościach prawnych między członkami Zarządu a Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 23.

 1. Sąd Koleżeński:
  a) jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;
  b) rozstrzyga w sprawach naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia lub innych obowiązujących w Stowarzyszeniu regulacji wewnętrznych;
  c) rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia dotyczących praw i obowiązków związanych z ich przynależnością do Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego może określać regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 4. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący i 2 Wiceprzewodniczących, wybierani spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Sąd Koleżeński jest niezależny od innych władz Stowarzyszenia, a jego członkowie pełnią swoje funkcje w sposób bezstronny. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu.
 6. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez nich członek Sądu Koleżeńskiego może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 7. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków. 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 24.

 1. W razie stwierdzenia naruszenia przez członka Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu, uchwał organów Stowarzyszenia lub innych obowiązujących w Stowarzyszeniu regulacji wewnętrznych, Sąd Koleżeński może orzec kary:
  a) upomnienia,
  b) zakazu członkostwa w organach Stowarzyszenia,
  c)zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
  d) pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 25.

 1. Sąd Koleżeński przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz do roku. Z przeprowadzanej kontroli sporządza protokół, który Przewodniczący Sądu przedstawia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 2. Sąd koleżeński ma wyłączne prawo do przedstawiania Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wniosek jest niewiążący.
 3. Sąd koleżeński może występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, a także domagać się wyjaśnień lub usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) z jednorazowych składek dodatkowych,
  c) z darowizn, zapisów i spadków,
  d)z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  e) z dotacji,
  f) z ofiarności publicznej.

 

§ 27.

 1. Składki członkowskie są opłacane raz w roku, nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego za dany rok, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Składka członkowska może być opłacana miesięcznie. W takim wypadku powinna być opłacana nie później niż do końca każdego miesiąca.
 3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.
 4. Nowi członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uiszczają składkę na zasadach określonych w uchwale Zarządu o przyjęciu w poczet członków, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Członków może ustanowić obowiązek uiszczenia przez członków zwyczajnych dodatkowej, jednorazowej składki pieniężnej na pokrycie kosztów związanych z realizacją wskazanego celu.

 

§ 28.

 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. Zarząd odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kontrolę nad gospodarką finansową Stowarzyszenia sprawuje Sąd Koleżeński.
 3. W odniesieniu do majątku Stowarzyszenia zgody Walnego Zebrania Członków wymaga:
  a) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Stowarzyszenia,
  b) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  c) nabycie, zbycie lub objęcie przez Stowarzyszenie udziałów lub akcji w spółce,
  d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki.
 4. Walne Zebranie Członków limit jednorazowych, powiązanych ze sobą lub rocznych wydatków, w przypadku przekroczenia którego rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązania, wymagać będzie zgody Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 29.

 1. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na zasadach i w trybie określonym w ust. 1. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.