POLSKIE STOWARZYSZENIE MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I FRANCZYZOBIORCÓW

aktualności

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą indywidulanych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy prowadzą działalność gospodarczą w swoich miastach i miejscowościach, głównie w handlu detalicznym. Wśród nas są zarówno osoby zrzeszone w różnych sieciach franczyzowych, jak i te działające niezależnie. W większości są to małe firmy rodzinne, które prowadzimy z naszymi bliskimi. Zatrudniamy pracowników i płacimy podatki w Polsce.

Jak działamy?

Stowarzyszenie jako nieformalna inicjatywa powstało jesienią 2018 roku w odpowiedzi na pojawiające się niepokojące pomysły dotyczące zmian sytuacji prawnej osób prowadzących małe sklepy. Zawiązaliśmy wtedy inicjatywę pod hasłem „NIE dla dyskryminacji franczyzy”, która działa do dziś. W maju sformalizowaliśmy nasze działania pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Pod naszymi postulatami podpisało się dotąd ponad 900 właścicieli sklepów z całej Polski.

Co robimy?

Od początku jesteśmy aktywnym uczestnikiem dyskusji publicznej we wszystkich aspektach dotyczących działania mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ustalamy nasze stanowiska w gronie członków i przedstawiamy je w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych oraz organom administracji publicznej. Jesteśmy członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, bierzemy udział w debatach i konferencjach dotyczących polskich przedsiębiorców.

Jakie są nasze cele?

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze handlu detalicznego, w tym przede wszystkim na rzecz wspierania funkcjonowania i rozwoju małych sklepów.

Działamy na rzecz:

  • ustanowienia platformy wspólnych działań i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w obszarze handlu detalicznego, w tym w szczególności właścicielami małych sklepów,
  • kształtowania pozytywnego wizerunku małych sklepów oraz budowanie społecznej świadomości ich znaczenia dla gospodarki i konsumentów,
  • popularyzacji dobrych praktyk i najwyższych standardów prowadzenia działalności w obszarze handlu detalicznego w formule małych sklepów,
  • prowadzenia badań i analiz dotyczących funkcjonowania małych sklepów, w tym na temat wpływu obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych na sytuację przedsiębiorców działających w handlu detalicznym,
  • aktywnego udziału w kształtowaniu otoczenia prawnego działalności małych sklepów, w tym udział w debacie publicznej związanej ze zmianami przepisów prawnych wpływających na zasady prowadzenia tej działalności.